PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 W RZESZOWIE
35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 24
tel. 17 7483590, 17 7483589

DRODZY RODZICE!

Prosimy o przekazywanie kwot za przedszkole
tylko i wyłącznie  na nowy numer konta:

42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

----------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta ubezpieczenia GENERALI

  • całodobowa ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie - w szkole, w domu, na wakacjach,
  • możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie,
  • wysokie sumy ubezpieczenia – sumy za śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w każdym z wariantów zostały podniesione o 5 000 zł,
  • szeroki zakres ubezpieczenia - we wszystkich wariantach opcja „uraz niepowodujący uszczerbku” na sumę ubezpieczenia 10 000 zł (w pakiecie Prestiż na sumę ubezpieczenia – 20 000 zł),
  • wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia we wszystkich wariantach,
  • możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego.

  ZAŁĄCZNIKI:

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
  ROK SZKOLNY 2018/2019

  Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 nie będzie ubezpieczała dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz wychowanków. Rady rodziców nie maja upoważnienia prawnego do zawierania do zawierania jakichkolwiek  umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie wykluczają kompetencji rady rodziców do wnioskowania do organu prowadzącego we wszystkich sprawach placówki, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia.

  ZAŁĄCZNIKI:

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  OGŁOSZENIE

  Dyrekcja Przedszkola Publicznego Nr 21 w Rzeszowie  uprzejmie informuje, że przerwa wakacyjna w pracy przedszkola,
  w roku szkolnym 2017/18 trwać będzie
  w dniach od 1.08.2018 r. do  31.08.2018 r.

  W miesiącu lipcu zorganizowany zostanie dyżur dla dzieci, rodziców obojga pracujących, którzy nie będą mogli zapewnić opieki we własnym zakresie.

  Zgłoszenia dzieci na dyżur wakacyjny przyjmowane będą
  w dniach  od 21 maja do 25 maja 2018 r. w godz. 15.00-17.00

  u wicedyrektora Aliny Reguły.

   Ze względów organizacyjnych zgłoszenia na dyżur  po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI 2018-19.pdf

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

  Składanie deklaracji
  o kontynuacji wychowania przedszkolnego
  przez rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola trwać będzie
  od 19 lutego do 27 lutego 2018 r. do godz. 15.00.
  Deklaracje będą do odebrania u nauczycielek poszczególnych grup.

  Składanie wniosków
  o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpocznie się
  z dniem 1 marca i trwać będzie do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

  Harmonogram rekrutacji 2018/2019

  Rekrutacja kryteria

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  „Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się!” to nazwa akcji, w której bierze udział Nasze Przedszkole, Organizatorkami akcji są Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia Sanitas.
  Akcja ma na celu zwiększyć świadomość potrzeb profilaktyki zdrowotnej u wszystkich jej uczestników. Zgodnie z założeniami akcji dzieci wykonają laurki, które przekażą swoim rodzicom w Święto Rodziny. Laurki mają przypominać Mamusiom i Tatusiom o konieczności wykonywania badań profilaktycznych. Chrońmy to, co najcenniejsze. Szczęście dziecka to świadomi rodzice!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI
  do Przedszkola Publicznego Nr 21 w Rzeszowie
  na rok szkolny 2017-2018

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  naborprzedszkole

  naborsp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Harmonogram rekrutacji 2017

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  reforma_edukacji

  MEN przygotowało dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów materiały informacyjnych
  o reformie na specjalnie dedykowanej stronie internetowej

  www.reformaedukacji.men.gov.pl.

  Rodzice, Rady Szkoły i Rady  Rodziców powinny znaleźć odpowiedzi na najczęściej
  pojawiające się pytania i wątpliwości – poprzez strony internetowe MEN:
  http://reformaedukacji.men.gov.pl

  Kuratorium Oświaty: link do informacji o reformie edukacji,

  facebookMEN

  nowa_szkoła

  REFORMA EDUKACJI - ARTYKUŁY W INTERNECIE

  Język angielski - www.pearson.pl/reformaedukacji/

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA RODZICE

  Od 1 stycznia 2017 roku
  zmiany w opłatnościach za przedszkole

  W związku ze zmianami w prawie oświatowym
  Rada Miasta Rzeszowa w dniu 20 grudnia 2016r. podjęła uchwałę (uchwała Nr XXXV/765/2016)
  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5
  oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych
  przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

  W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, dzieciom do lat 5 zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
  w czasie od 8.00 do 13.00

  Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
  (dotyczy rocznika 2010)
  w publicznych przedszkolach, ponoszą jedynie opłaty
  za korzystanie przez dziecko z wyżywienia,
  gdyż dzieci te zostały objęte subwencją oświatową.

  W dalszym ciągu Rodzice są zobligowani do odbijania kart, celem ewidencji obecności dziecka w przedszkolu.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
  – POZOSTAŁO OSTATNIE 3 TYGODNIE AKCJI!!!!

  Serdecznie Dziękujemy rodzicom którzy przygotowali razem z dziećmi laleczkę UNICEF i przynieśli do naszego przedszkola. Przypominamy że Akcja trwa jeszcze trzy tygodnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa wraz z dziećmi do włączenia się w jej realizację.

  "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"

  Celem projektu jest ratowanie życia chorym dzieciom w Angoli. Wszyscy uczestnicy projektu mają za zadanie przygotowanie z dowolnie zgromadzonego przez siebie materiału w oparciu o wykrój/szablon przekazany przez nauczycielki grup. Każda z przygotowanych lalek może pochodzić z dowolnie wybranego kraju, musi mieć nadane imię, zainteresowania- posiadać tzw. tożsamość własną. Wszystkie te informacje dotyczące laleczki zostaną spisane w tzw. „Akcie urodzenia” przez nauczycieli grup.
  Przygotowane laleczki prosimy dostarczać do nauczycielek grup w terminie do 14.02.2017r. Z dostarczonych przez Państwa laleczek zostanie zorganizowana wystawa podczas, której będzie można zaopiekować się wybraną laleczką przekazując darowiznę min.10zł. i w ten sposób uratować życie dzieciom.
  Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego udziału
  Personel Przedszkola 21

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  W naszym Przedszkolu zakończyła się ewaluacja zewnętrzna, która jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r.
  Ewaluacja zewnętrzna ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy przedszkola i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało 12 wymagań wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl.
  Wizytatorzy ds. ewaluacji zakończyli pracę na terenie naszego przedszkola,
  a jej wyniki zostały ujęte w raporcie
  Wymaganie: Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci – zostało ocenione na poziomie wysokim (B)
  Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi - zostało ocenione na poziomie bardzo wysokim (A)
  Dziękuję Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Rodzicom i Partnerom Przedszkola za pomoc i współpracę w czasie trwania ewaluacji.
  Wicedyrektor Alina Reguła
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  INFORMUJEMY, że wpłaty za przedszkole należy dokonywać na nowy rachunek:
  42 1020 4391 0000 6802 0187 3330
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  DRODZY RODZICE PRZYJACIELE DZIECI !!!
  Należymy do "STOWARZYSZENIA „PRZEDSZKOLA PRZYSZŁOŚCI”,
  które jest Organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym na rzecz naszej placówki można przekazać 1% podatku.
  Prosimy wesprzeć naszą działalność przekazując 1% z ogólnej kwoty podatku (po odliczeniach) na konto Stowarzyszenia „Przedszkola Przyszłości”
  35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30,
  z dopiskiem PP-21

  Numer KRS 0000145905
  Serdecznie dziękujemy !!!

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

  Nasze przedszkole uczestniczy w akcji "Cała Polska czyta dzieciom" w ramach, której realizujemy program czytające przedszkola.
  Zapraszamy chętne osoby do czytania dzieciom fragmentów literatury dziecięcej na terenie naszego przedszkola.
  Osoby, które chcą poczytać bajki, wiersze i inne utwory dzieciom prosimy zgłaszać się do nauczycieli w grupach.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  DYŻUR WAKACYJNY - 2017
  Informujemy rodziców, że w roku 2017 nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.
  W miesiącu sierpniu przedszkole będzie nieczynne.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

  DRODZY RODZICE

  Zmiany w odpłatności za przedszkole od 01.09.2013 r.

  W przedszkolach prowadzonych przez Gminę miasto Rzeszów zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8.00 - 13.00 - Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.  

  W związku z tym należy przyprowadzac dzieci do przedszkola najpózniej do godz. 8.15.

  Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola rejestrowane jest poprzez wczytanie karty zbliżeniowej przez rodzica lub osobę upoważnioną.
  Przy wejściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez rodzica pod opiekę pracownikowi przedszkola.
  Przy wyjściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez pracownika przedszkola rodzicowi.
  Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6.30.
  Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 17.00.
  Przyprowadzanie dzieci odbywa się najpóźniej do godz. 8.15.

  Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w godz. 8.00-14.00 (godziny bezpłatne)zgodnie z w/w Uchwałą oraz ramowym rozkładem zajęć (znajduje się w holu przedszkola), przy czym:  
  - co najmniej 1/5 czasu przeznaczona będzie na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
  - co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),
  - najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  - pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puli czas umieszcza się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

  Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Godziny posiłków
  - śniadanie – 8.30
  - II śniadanie – 10.00
  - obiad (zupa) – 11.30 - gr. I i II, 12.00 - gr. III, IV i V
  - obiad (II danie) – 14.15

  Dzienna stawka żywieniowa 4,00 zł.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
  42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

  W ksiegowości przedszkola znajduja się karty magnetyczne rejestrujace czas pobytu dziecka w przedszkolu. Rodziców dzieci nowo przyjętych prosimy o odbiór kart.

  Cena karty 12 zł.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------